Impressum


Glock Horse Performance Center GmbH
Gaston Glock Straße 8
9521 Treffen bei Villach
Telefon +43 4248 29502
Fax +43 4248 2950219
E-Mail: office@ghpc.at
Homepage: http://www.ghpc.at

Handelsregisternr.: 309250 f
Handelsregisterrechtbank: Landesgericht Klagenfurt (Oostenrijk)

Kamerlidmaatschap: Lid van de Wirtschaftskammer Österreich en de Wirtschaftskammer Kärnten

Toepasbare wetgeving: (Oostenrijkse) Gewerbeordnung (kan worden gedownload van www.ris.bka.gv.at/bundesrecht)

Overheid e-commercewetgeving: Bezirkshauptmannschaft Villach-Land


Exoneratieclausule

1. Omvang van het onlineaanbod

De door Glock Horse Performance Center GmbH (hierna: “GHPC”) op deze websites aangeboden informatie, meningen en opinies zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie en voor persoonlijk gebruik. Alle op het internet vermelde gegevens worden door GHPC opgesteld met zorg en naar best vermogen. Voor actualiteit, authenticiteit, juistheid, volledigheid en beschikbaarheid kan evenwel geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aansprakelijkheidsclaims tegen GHPC op basis van schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn uitgesloten. Elk aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. GHPC behoudt zichzelf het recht voor om delen van deze site of het volledige aanbod te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te annuleren of de publicatie ervan tijdelijk dan wel definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen, links en bijdragen van derden

De websites van het GHPC bevatten verwijzingen naar externe sites van derden (links). GHPC heeft geen invloed op de inhoud en vormgeving daarvan en beschouwt de inhoud ervan ook niet als onderdeel van zijn eigen site. De inhoud en de juistheid van deze gegevens zijn de aansprakelijkheid van de resp. eigenaar van de gelinkte website. GHPC is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het gelinkte internetaanbod. Op het ogenblik dat de links werden gelegd, kon door GHPC geen illegale inhoud worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de bijdragen van derden in de door GHPC mogelijk ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglists. Bij de vaststelling van rechtsinbreuken zullen dergelijke links en bijdragen onmiddellijk worden verwijderd.

3. Auteursrecht en beschermende rechten

De op de websites opgenomen inhouden en elementen (zoals o.a. teksten, grafieken, video’s, muziek, downloads) worden beschermd door het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Elke wijze van verveelvoudiging, bewerking en verwerking, verspreiding, gebruik in andere elektronische of gedrukte media en elke wijze van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van GHPC resp. de overige rechthebbenden.

Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en productnamen zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het telkens toepasbare merkenrecht en de eigendomsrechten van de resp. genoemde eigenaar. Uit de loutere vermelding van merken kan niet worden besloten dat merken niet door de rechten van derden zijn beschermd. 

4. Gegevensbescherming

In zover in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoons- of commerciële gegevens (e-mailadressen, namen, adressen enz.) in te vullen, geschiedt dit in de mate van het mogelijke op vrijwillige basis. Elk aanbod en elke dienst kan in zover mogelijk ook worden benut zonder persoonsgegevens te vermelden.

Het gebruik van in het kader van het impressum, de overige internetinhoud van GHPC of vergelijkbare vermeldingen gepubliceerde contactgegevens van GHPC zoals bijv. postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegelaten. Bij inbreuken hiertegen behoudt GHPC zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zog. spammails.

5. Piwik

De website maakt voor de statistische analyse van de bezoekersaantallen gebruik van Piwik, een opensourcesoftware (www.piwik.org). Piwik gebruikt zog. cookies, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de wijze waarop u onze website gebruikt. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van ons internetaanbod worden opgeslagen op de server van GHPC in Oostenrijk. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en vóór de opslag geanonimiseerd.

U kunt door middel van de instellingen van uw browser beletten dat cookies worden opgeslagen. GHPC wijst er evenwel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken.

6. Logbestanden

Wanneer u een bepaalde pagina oproept, registreren webservers in een logbestand standaard de naam van het opgeroepen bestand, de datum en het uur van de oproep, de overgedragen gegevenshoeveelheid, eventuele foutmeldingen en eventueel het besturingssysteem en de browsersoftware van uw computer, evenals de website van waaruit u GHPC bezoekt. De logbestandsgegevens worden door GHPC gebruikt voor de in punt 5 beschreven doeleinden evenals met het oog op de systeembeveiliging en ter bescherming tegen misbruik (bijvoorbeeld opsporing van en afweer tegen aanvallen van hackers).

7. Rechtsgeldigheid

Deze exoneratieclausule moet worden beschouwd als deel uitmakend van het internetaanbod van GHPC. In zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze exoneratieclausule ongeldig zouden zijn of worden, blijven de overige elementen qua inhoud en geldigheid onaangetast.